02166488592-02166954644-09210329754

آلمان

آدرس سفارتخانه اتریش

نشانی: میدان آرژانتین،ساختمان شماره 78

تلفن:8710180-8710735

کدپستی:8710180-8710735

ایمیل[email protected]

آلمان