02166488592-02166954644-09210329754

ترجمه فیلم
ترجمه فیلم
ترجمه فیلم

 دارالترجمه رسمي آريان گروهی از مترجمان مجرب را جهت ترجمه فيلم و نوارهای صوتی در کنار هم جمع کرده است

خدمات ما در اين زمينه شامل:

ترجمه متن به زبان فارسي

پياده سازی اصل متن به زبان بيگانه

زير نويس فيلم

 اين خدمات هر کدام به صورت دقيقه ای قيمت گذاری مي شوند.

نرخ اين کار بسته به فيلم مورد نظر معين مي گردد.