02166488592-02166954644-09210329754

ایتالیا

ايران-تهران-خيابان فردوسی- شماره 324-320
کدپستی: 11365
صندوق پستی: 179-11365
ساعات کار سفارت
روزهاي يک شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، ازساعت 7 تا 15:30
روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 7 تا 16
ساعات کار سفارت در ماه های جولای و آگوست: يک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 7تا 14:30
سفارت در روزهاي جمعه و شنبه تعطيل است.
ساعات کار بخش تأييد مدارک: يک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 7:30 تا10:30 (بدون وقت قبلی(
جهت تعيين وقت برای ويزا از طريق لينک زير اقدام نماييد:
قوانين مربوط به ويزا( موجود در سايت سفارت المان باز شود)

ایتالیا