66488592 -66954644 -09210329754

تهران - بلوار کشاورز -بین جمالزاده و کارگر شمالی- پلاک 314- زنگ سمت راست -واحد 2

پرسنل و مترجمین
:مترجم مسئول

سرکار خانم فاطمه باقری مترجم رسمی زبان انگلیسی

بخش ترکی استانبولی
  • اقای علیزاده :همیار مترجم رسمی ترکی استانبولی
  • خانم مهدیه نومیری : همیار مترجم زبان انگلیسی
مترجمین غیر رسمی انگلیسی
  • اقای مهدی هاشمپور
  • خانم شهناصی
  • آقای دانش
  • خانم خمانی
  •  
بخش انگلیسی
  • اقای علی اکبر علیزاده مترجم یار انگلسسی
پرسنل