02166488592-02166954644-09210329754

آرم دانشگاه آزاد
آرم دانشگاه آزاد
آرم دانشگاه آزاد

 (آرم دانشکاه آزاد (جهت تایید مدارک قدیمی و فاقد هولوگرام): پاسداران-روبروی پمپ بنزین - گلستان هشتم (شهید کاظمی 

                (نبش پایداری فرد، امور فارغ التحصیلان(مهر و امضای آقای صامت